Bonas Pascas, Bonos Annos
a pastores e massàjos
sa Pasca siat serena
s’Annu Nou sena pena

bellu siat su laore
e s’incunza siat bundante
s’ortalìtzia bastante
su bestiàmene a primore

sa frùtora siat sana
s’òlia semper gàlana
sos binzateris sian in tinu
gai non mancat mai su binu